De wereld van leerjaar 2

In augustus 2017 zijn de eerste scholen gestart met leerjaar 1 van de aardrijkskundemethode De wereld van. Vanaf 1 november 2017 kunnen docenten de boeken van 2 havo/vwo en 2 vmbo-kgt bestellen en het digitale lesmateriaal bekijken. Welke geografische kennis en vaardigheden worden in leerjaar 2 aangeboden?

Doorlopende leerlijn
De wereld van is een methode met een doorlopende leerlijn van klas 1 tot het centraal examen. In de onderbouw wordt de lesstof concentrisch opgebouwd. In elk leerjaar van de onderbouw worden vier ‘domeinen’ uit de aardrijkskunde in een vaste volgorde behandeld:

 1. Bevolking en cultuur
 2. Systeem aarde
 3. Economie en politiek
 4. Mens en milieu

De lesstof uit deze domeinen wordt jaarlijks verdiept en waar nodig herhaald.

2 havo/vwo
Elk hoofdstuk bestaat uit een aantal theorieparagrafen en een aantal praktijkparagrafen. In de theorieparagrafen worden nieuwe concepten, modellen en begrippen uit de aardrijkskunde geïntroduceerd. In de praktijkparagrafen passen leerlingen de verworven kennis en vaardigheden toe in diverse contexten. In onderstaande tabel staat een overzicht van de concepten en contexten die in 2 havo/vwo aan de orde komen.

 2 havo/vwo H1 Bevolking
(Bevolking en cultuur)
H2 Opbouw en afbraak
(Systeem aarde)
H3 Economische ontwikkeling
(Economie en politiek)
H4 Grondstoffen
(Mens en milieu)
Theorie

(Concepten)

 • Bevolkingsdichtheid
 • Natuurlijke bevolkingsgroei
 • Migratiefactoren
 • Migratiestromen
 • Bevolkings-diagrammen
 • Plaatbewegingen
 • Vulkanisme
 • Gebergtevorming
 • Afbraak
 • Landschappen
 • Isolijnen
 • Landbouw
 • Industrie
 • Diensten
 • Succesfactoren
 • Geografische dimensies
 • Grondstoffen
 • Fossiele brandstoffen
 • Duurzame energie
 • Voedsel
 • Geografische vragen
Praktijk

(Contexten)

 • De wijk Lombok
 • Holwerd
 • Nigeria
 • Vergrijzing in Nederland
 • Bevolking in de wijk (onderzoek)
 • Bevolking en welvaart in de atlas
 • Saba
 • Napels en Vesuvius
 • Vulkaanonderzoek
 • Grondsoorten (practicum)
 • Nederlandse landschappen in de atlas
 • Rotterdamse haven
 • China
 • Economische groei
 • ASML
 • Vestigingsfactoren (onderzoek)
 • Economische ontwikkeling in de atlas
 • Bruinkoolwinning in Duitsland
 • Noordzee
 • Aardgas in Groningen
 • De smartphone
 • Ecologische voetafdruk (onderzoek)
 • Natuurlijke hulpbronnen in de atlas

2 vmbo-kgt
De wereld van 2 vmbo-kgt behandelt dezelfde thema’s als de De wereld van 2 havo/vwo. Er zijn echter wel verschillen tussen beide edities. De belangrijkste zijn:

 • Schrijfstijl/taalgebruik. De vmbo-auteurs letten extra op het gebruik van eenvoudig Nederlands en vermijden moeilijke woorden.
 • Opdrachten. De vmbo-kgt-editie bevat meer gesloten vragen dan de havo/vwo-editie. De verhouding open vragen : gesloten vragen bij 2 vmbo-kgt is ongeveer 50 : 50,  bij 2 havo/vwo ongeveer 70 : 30. Daarnaast bevat de havo/vwo-editie in vergelijking met de vmbo-kgt-editie meer opdrachten die hogere beheersingsniveaus (zoals toepassen, analyseren en evalueren) vereisen.
 • Inhoud. De onderbouw van havo/vwo bestaat uit drie leerjaren, die van vmbo uit twee leerjaren. In 2 vmbo-kgt worden onderdelen van domeinen aangeboden die in 3 havo/vwo uitgebreider worden behandeld. Zo wordt in 2 vmbo-kgt bij het hoofdstuk over economische ontwikkeling ook globalisering betrokken en is er in het hoofdstuk over grondstoffen ook aandacht voor milieuvraagstukken.
 2 vmbo-kgt H1 Bevolking
(Bevolking en cultuur)
H2 Opbouw en afbraak
(Systeem aarde)
H3 Economische ontwikkeling
(Economie en politiek)
H4 Grondstoffen
(Mens en milieu)
Theorie

(Concepten)

 • Bevolkingsdichtheid
 • Natuurlijke bevolkingsgroei
 • Migratiefactoren
 • Identiteit en integratie
 • Bevolkings-diagrammen
 • Plaatbewegingen
 • Vulkanisme
 • Gebergtevorming
 • Afbraak
 • Landschappen
 • Isolijnen
 • Landbouw
 • Industrie
 • Diensten
 • Globalisering
 • Economische diagrammen
 • Grondstoffen
 • Fossiele brandstoffen
 • Duurzame energie
 • Voedsel
 • Aardrijkskundige vragen
Praktijk

(Contexten)

 • De wijk Lombok
 • Holwerd
 • Marokko
 • Vergrijzing in Nederland
 • Bevolking in de wijk (onderzoek)
 • Grenzen en bevolkingsgroepen in de atlas
 • Saba
 • Napels en Vesuvius
 • Nepal
 • Erosie en afzetting (practicum)
 • Nederlandse landschappen in de atlas
 • Rotterdamse haven
 • China
 • Economische groei
 • Philips
 • Vestigingsfactoren (onderzoek)
 • Economische ontwikkeling in de atlas
 • Bruinkoolwinning in Duitsland
 • Noordzee
 • Afvalstromen
 • De smartphone
 • Ecologische voetafdruk (onderzoek)
 • Natuurlijke hulpbronnen in de atlas
Onderwerpen didactiek